Uhložár - uhlí, tuhá paliva, prodej uhlí

 

 : O nás
 : Tuhá paliva, uhlí
 : Doprava uhlí až do sklepa
 : Písky, štěrky, cement
 : Ceny uhlí a písku
 : Slevy a akce
 : Reklamační řád pro prodej paliv
 : Kontakty, Objednávky

 :: Jabloňov 69 :: 594 01  Velké Meziříčí ::                                                                www.uhlozar.cz

 1.  Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží
 
Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je
povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží doklad o nákupu
zboží a odpovědný prodávající pořídí o reklamaci zápis. 
 
2.  Reklamace váhového množství paliva
 
Musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost
reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky. 
 
3.  Reklamace jakosti paliva
 
Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobců tuhých paliv.
Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi
dnů od převzetí dodávky.(Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva). U skrytých jakostních
vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou
kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má
nižší výhřevnost. Tyto vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem
vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace podle výsledku
laboratorního rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit
prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva. 
 
4.  Vyřízení reklamace 
 
O oprávněnosti reklamace rozhoduje. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do
pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení výsledků rozboru
odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace. 
 
5.  Záruční doba 
 
Odpovědnost za vady se řídí Obč. zák.§ 619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním
a Občanským zákoníkem. Platí pro uhelné sklady Uhložár, sklad Křižanov. Nevztahuje se na méně hodnotná paliva, nebo paliva prodávaná za snížené ceny.